ActiZ deelt zorgen SER voor toekomst zorg

Belangrijke conclusies voor houdbaarheid zorg toekomst

De zorg is niet houdbaar op de lange termijn. De Sociaal-Economische Raad is ongekend helder in haar conclusie van de verkenning naar de toekomst van het zorgstelstel. In ‘Zorg voor de toekomst’ geeft de SER daarom vier belangrijk aanbevelingen die bijdragen aan zorg die ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar blijft. De aanbevelingen worden herkend en ondersteund door ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties. De groei van het aantal ouderen, de daarmee samenhangende stijging van de vraag naar zorg en de krapte op de arbeidsmarkt, maken het wat ActiZ betreft dat het niet alleen gaat om de betaalbaarheid, maar ook de uitvoerbaarheid van zorg in de toekomst.  

lezen (klein)kind

De SER pleit voor meer inzet op preventie om iedereen zorg te blijven bieden. Wat ouderen betreft  gaat het voor ActiZ daarbij onder meer om het voorkomen van verpleeghuiszorg. Eén van de vormen om dit te voorkomen kan worden bereikt wanneer ouderen eerder in passende woonvormen wonen. Door domotica en slimme combinaties van formele en informele zorg aan huis kan zwaardere zorg uitgesteld of zelfs voorkomen worden. In het witboek Ouderen, wonen en zorg pleit ActiZ voor ingrijpende veranderingen en intensieve samenwerking op landelijk niveau op de beleidsterreinen zorg, wonen en welzijn.

Arbeidsmarkt

Evenals de SER ziet ActiZ dat regeldruk en een doorgeslagen controledrift leidt tot verlies aan motivatie bij zorgmedewerkers. Recent inventariseerde Berenschot dat verpleeghuizen aan meer dan 451 externe regels moeten voldoen, iets dat naar schatting jaarlijks zo’n 25.000 fte. kost. De arbeidsmarkt is het grootste knelpunt voor uitbreiding van zorg. In een infographic laat ActiZ de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zien voor de verpleging, verzorging en thuiszorg. Zo’n 80% van het te verwachten tekort aan medewerkers in de zorg, door pensioneringen en meer cliënten, zal in de verpleeghuizen en zorg thuis zijn. Het is daarom belangrijk om te komen tot opleidingbeleid dat past bij de vraag en behoefte en ruimte voor zorgprofessionals om te doen waarvoor ze het vak kozen.  

Integrale blik

Een andere aanbeveling van de SER vraagt om meer regie van de overheid op digitale innovaties. De coronacrisis laat zien dat de samenleving digitalisering snel kan omarmen, maar ook welke winst behaald kan worden ter verbetering van samenwerking en samenspraak tussen digitale systemen. Een regierol van de overheid is hier ook volgens ActiZ gewenst. Bij de toekomst van de zorg voor ouderen en chronisch zieken spelen vraagstukken op vele terreinen als wonen, leven en zorg, maar ook opleiding en fiscale maatregelen. Dit vraagt een integrale blik. Meer van hetzelfde kan niet. Als we denken dat de zorg voor ouderen op dezelfde manier georganiseerd kan blijven als nu of dat het zelfs beter kan, dan zullen we elkaar teleurstellen. ActiZ pleit daarom voor een langetermijn visie van de overheid op zorg en ondersteuning voor ouderen.