Over ActiZ

ActiZ is de branchevereniging van 400 zorgorganisaties

Waar we voor staan

ActiZ werkt aan het mogelijk maken van goede zorg voor ouderen, nu en in de toekomst. Zorg die betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. ActiZ is de branchevereniging van 400 zorgorganisaties, met bijna 400 duizend medewerkers. ActiZ is hun spreekbuis en helpt zorgorganisaties hun medewerkers in staat te stellen om zo goed mogelijke zorg te leveren voor circa twee miljoen cliënten. Ouderen en mensen met een chronische ziekte, die verpleging en/of verzorging nodig hebben, thuis of in een verpleeghuis. ActiZ functioneert als ware het een kwaliteitskeurmerk voor zorgaanbieders, omdat er eisen worden gesteld aan het lidmaatschap van de vereniging.

De zorg voor ouderen gaat ingrijpend veranderen. Dat staat vast. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met 55% tot bijna 5 miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt tegelijk met bijna 200% tot 340 duizend. Er is meer nodig om de ouderenzorg te hervormen dan alleen kortdurende actieprogramma’s. Verder vooruit kijken is noodzakelijk. Volgens ActiZ verdient de fundamentele verandering van de zorg voor ouderen een brede, maatschappelijke aanpak. De toekomst van ouder worden is volgens ActiZ, net als het klimaat, een maatschappelijk vraagstuk dat voor iedere Nederlander, jong en oud, van levensbelang is.

ActiZ heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken, om bureaucratie te verminderen en om het vakmanschap van zorgverleners te beschermen. ActiZ signaleert knelpunten en verbeteringen in de sector en zet deze op de politiek-bestuurlijke agenda en/of agendeert ze in de publieke opinie. ActiZ is namens haar omvangrijke achterban gesprekspartner voor het Rijk en werkt in de landelijke belangenbehartiging nauw samen met andere betrokken partijen, zoals zorgverzekeraars, beroepsverenigingen, woningcorporaties, gemeentes, vakbonden en patiëntenorganisaties.

Waar we voor gaan

Ieder mens is uniek. We vinden dan ook dat iedere cliënt recht heeft op persoonsgerichte zorg of ondersteuning, met voldoende tijd en oprechte aandacht voor zijn of haar welbevinden. De kwaliteit van de zorg in Nederland is uitzonderlijk hoog. En dit willen we graag zo houden. Maar demografische ontwikkelingen in combinatie met een exploderend personeelstekort en een voortdurend groeiende zorgzwaarte dwingen de samenleving tot nieuwe, fundamentele keuzes over hoe we de zorg voor ouderen en chronisch zieke mensen willen inrichten. Niets doen is geen optie.

Maatwerk

Het is onze oprechte overtuiging dat de grote vraagstukken waarvoor de toekomstige zorg voor ouderen staat, alleen kunnen worden opgelost als verschillende partijen beter samenwerken: zorgaanbieders, ziekenhuizen, huisartsen, woningcorporaties, zorgverzekeraars, gemeentes en het Rijk. Het realiseren van zorg op maat is het doel. Met andere woorden: de juiste zorg op de juiste plek. Volgens ons moet de zorg voor ouderen zoveel mogelijk plaatsvinden in de wijk, zodat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel blijven uitmaken van de samenleving.

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid van ouderen faciliteren onze leden, daar waar het kan. Onder andere door uitstekende thuiszorg. Maar ook door op tijd te signaleren als het thuis niet meer gaat en opname in een tijdelijke verblijfsvoorziening of een verpleeghuis noodzakelijk is. Of wanneer er sprake is van sociale problematiek, zoals eenzaamheid. Door op tijd in te grijpen voorkomen onze leden onwenselijke en duurdere vormen van zorg. ActiZ helpt haar leden hierbij door hun signalen aan te kaarten bij politiek, polder en publiek. ActiZ maakt zich sterk voor regels die werken en strijdt tegen regels die het vakmanschap van zorgprofessionals belemmeren. 

Technologie

De inzet van zorgtechnologie draagt bij aan meer zelfredzaamheid en geeft ouderen in instellingen meer bewegingsvrijheid. En het maakt het werk aantrekkelijker voor zorgverleners. Toekomstbestendige zorg kan niet zonder grootschalige inzet van technologie. Dat betekent dat de leden van ActiZ technologische innovaties massaal moeten omarmen. ActiZ zet zich in om deze innovaties te versnellen en breed toe te laten passen in de sector.

Mensenwerk

Hoewel de kwaliteit van de Nederlandse zorg behoort tot de wereldtop, betekent dit niet dat het overal goed gaat. Het leveren van zorg is mensenwerk. Fouten worden soms gemaakt. Daar moeten we als sector van leren. Om als samenleving goede, toegankelijk en betaalbare zorg te hebben en te houden, moeten we met elkaar continu de beste randvoorwaarden organiseren. Daar maakt ActiZ zich hard voor, daar gaan wij voor, elke dag opnieuw. 

Meer op actiz.nl